Algemene voorwaarden van Herbalizz

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Herbalizz, gevestigd te Kortrijk. Handelend onder de naam Herbalizz.

www.herbalizz.be
Adres: Gasstraat 49
Postcode: 8500
Plaats: Kortrijk
E-mailadres: Lize.herbalizz@gmail.com

BTW-identificatienummer: BE0793273918

 

1.Algemeen/ Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Herbalizz. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Herbalizz.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Herbalizz erkend.

1.4 Herbalizz behoud het recht om te alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen.

 

2.Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen Herbalizz en een klant komt tot stand nadat uw bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via het opgegeven emailadres.

2.2 Herbalizz is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Herbalizz dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

3.Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

3.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.3 Herbalizz is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf.

3.4 Herbalizz is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

4.Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4.3 Herbalizz is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid.

4.4 Indien de klant zich niet in België bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.

 

5.Betaling

5.1 De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling.

5.2 Bij het uitblijven van een tijdige betaling is Herbalizz gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

 

6.Levering

6.1 Op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6.2 Herbalizz streeft ernaar om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website te behalen.

6.3 Levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door Herbalizz.

 

7.Herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 werkdagen na ontvangst te retouneren mits:

  1. Er eerst contact is opgenomen met Herbalizz.

  2. De producten ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de orginele verpakking zitten.

  3. De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket- en deze kosten en dit risico hierbij door klant worden aanvaard totdat Herbalizz het pakket in ontvangst heeft genomen.

7.2 Met inachtneming van het geen is bepaald in artikel 7.1, draagt Herbalizz er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald.

7.3 Herbalizz behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en is zij gerechtigd kosten in rekening te brengen.

 

8.Overmacht

8.1 Herbalizz is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Herbalizz alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Herbalizz behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Herbalizz gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

9.Garantie

9.1 Op alle producten van Herbalizz geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product.

9.2 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Herbalizz in gebreke is; B) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 

10.Aansprakelijkheid

10.1 Herbalizz is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten.

 

11.Reclameren

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Herbalizz) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Herbalizz. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering aan Herbalizz per mail te worden gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

11.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat Herbalizz het pakket in ontvangst heeft genomen.

11.3 Indien blijkt dat de producten na onderzoek door Herbalizz niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

12.Gegevensbeheer

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij Herbalizz, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Herbalizz. Herbalizz  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacybeleid.

12.2 Herbalizz respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12.3 Herbalizz maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.